Vrienden van Boskant kleinpng

Doelstelling
De 'Vrienden van Boskant' stellen zich ten doel om voetbalvereniging Boskant (financieel) te ondersteunen bij het realiseren van haar activiteiten in de meest brede zin van het woord (sportief, recreatief, organisatorisch en op het gebied van faciliteiten).

Lidmaatschap 
Voor een bijdrage van € 50 per jaar kan eenieder die Boskant een warm hart toedraagt lid worden van 'Vrienden van Boskant'. Alle leden worden vermeld op een bord in de kantine. 

Een 'Vriend van Boskant' heeft gratis toegang tot het bijwonen van de thuiswedstrijden van Boskant 1. 

Organisatie
De organisatie van de 'Vrienden van Boskant' wordt ondersteund door een kerngroep van Boskant-vrijwilligers , die zorg draagt voor de ledenadministratie, de bijdrage-inning, de informatievoorziening en het voorbereiden van de te selecteren wijze van steun aan de vereniging. 

Wijze van steunverlening 
Minimaal een keer per jaar bekijkt de kerngroep welke doelen van de vereniging in aanmerking komen voor financiële ondersteuning; zij heeft daartoe overleg met het bestuur, dat voorstellen hiervoor kan doen. Ook de binnen Boskant functionerende commissies kunnen bij de kerngroep voorstellen indienen.
De kerngroep maakt hieruit een keuze en legt deze voor aan het bestuur.
Tijdens een Boskant-bijeenkomst zal het cadeau telkens door de Vrienden van Boskant aan het bestuur worden aangeboden.

Criteria voor steunverlening 
De bijdrage wordt alleen toegekend aan eenmalige, op zichzelf staande (liefst materiële) zaken, die als zodanig zichtbaar zijn als afkomstig van de Vrienden van Boskant.
De bijdrage kan niet gebruikt worden voor het sluitend maken van de exploitatie van de vereniging, of voor zaken die structureel terugkomen en via de begroting opgelost moeten worden.
In bijzondere gevallen kan er ook een bijdrage verleend worden voor het stimuleren of waarderen van initiatieven van commissies of (groepen van) individuen, die het belang van de vereniging ten doel hebben.
Als er behoefte is aan zaken die het beschikbare jaarbedrag te boven gaan, kan de kerngroep besluiten om een of meerdere jaargangen te ‘sparen’ om een grotere bijdrage mogelijk te maken.

Aldus vastgesteld op 16 oktober 2017

Formulieren
Reglement Vrienden van Boskant 
Inschrijfformulier Vrienden van Boskant 
Betalingsformulier Vrienden van Boskant 

De kerngroep Vrienden van Boskant
Rien van der Zanden, Ad Pepers, Ad Nouwens en Peter van der Heijden