Privacyverklaring

 

Dit is de privacyverklaring van Voetbalvereniging Boskant, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40215749, hierna te noemen: `de Vereniging`.


De vereniging hecht waarde aan jouw privacy en de daarbij horende bescherming van persoonsgegevens. Daarom willen wij je in dit privacybeleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop onze vereniging persoonsgegevens verwerkt van leden, vrijwilligers, sponsoren, leveranciers, toernooideelnemers, en andere personen waarmee de vereniging een relatie heeft.

Uiteraard worden persoonsgegevens van relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt de vereniging zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail via privacy@vvboskant.nl.

Categorie

Doel

Welke
persoonsgegevens?

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

 

 

 

 

 

 

 

(aspirant)
leden

Onderzoeken of u lid kan worden

 

en

 

het uitvoeren van de lidmaatschaps
overeenkomst.

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Geslacht

·   Adres

·   Geboortedatum

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

 

Uitvoering van de overeenkomst

Twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale bewaarplicht van zeven jaar

NVT

Leden

Administratie en
contributie inning.

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Geslacht

·   Adres

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

·   Bankgegevens

·   Betaalgegevens

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

·     KNVB / Sportlink

Leden, vrijwilligers en sponsoren

Versturen digitale berichten en uitnodigingen voor clubactiviteiten

·   Voornaam

·   Achternaam

·   E-mail adres

·   Type lid

Uitvoering van de overeenkomst

Zolang als men lid, vrijwilliger of sponsor is.

 

Sponsoren

Factureren sponsoring en digitale informatieverstrekking over de vereniging en activiteiten

·   Naam bedrijf

·   Naam contactpersoon

·   Adres bedrijf

·   E-mail adres

·   Bankgegevens

·   Betaalgegevens

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

 

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we persoonsgegevens van verwerken, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Categorie

Doel

Welke
persoonsgegevens?

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

 

Vrijwilligers

Administratie vrijwilligersbeleid, betalen vergoeding en informatieverstrekking over de vereniging

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   E-mail adres

·   Telefoonnummer

·   Bankgegevens

·   Betaalgegevens

Uitvoering van de overeenkomst

Zolang men vrijwilliger is.

 

Website
bezoekers

Optimaliseren digitale dienstverlening

·   Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)

·   IP-gegevens

 

Gerechtvaardigd belang

 

·     Website

beheerder

 

Oud-leden, vrijwilligers en relaties

Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

 

Gerechtvaardigd belang

Totdat recht op verzet gebruikt wordt.

 

Leveranciers

Bestellingen plaatsen en facturen betalen.

·   Naam bedrijf

·   Naam contactpersoon

·   Adres bedrijf

·   E-mail adres

·   Bankgegevens

Betaalgegevens

Uitvoering van de overeenkomst

Totdat leveranciersrelatie eindigt

 

Spelers, tegenstanders, bezoekers activiteiten

Elftalfoto’s, wedstrijdverslagen en sfeerimpressies website en soc. media

·   Beeldmateriaal

Toestemming
- via aanmeldformulier (ouders bij minder jarige leden)

 

Gerechtvaardigd belang: wedstrijdverslaggeving, historie / archivering

 

 

Trainer selectie

Salarisadministratie

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

·   Bankgegevens

Betaalgegevens

Uitvoering van de overeenkomst

Tot uitdiensttreding.

·     Afisca

  

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

 

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

 

Persoonsgegevens ten behoeve van het lidmaatschap worden geregistreerd in Sportlink, de administratieve applicatie die de KNVB gebruikt. Hierop is de privacywetgeving van toepassing (AVG / GPDR). Op www.sportlink.nl/voorwaarden is het privacystatement terug te vinden.

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

 

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

 

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

 

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via privacy@vvboskant.nl

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.